Category Archives: Tập Lệnh BIT LOGIC

XUNG SƯỜN LÊN (P) – XUNG SƯỜNG XUỐNG (N)

Tập Lệnh Xung Sườn

Trạng thái của tiếp điểm này là “TRUE” khi có sự thay đổi tín hiệu từ OFF sang ON được phát hiện trên bit được gán.
Trạng thái logic của tiếp điểm sau đó được kết hợp với dòng tín hiệu trong mạch để thiết lập trạng thái ngõ ra của dòng tín hiệu.

TIẾP ĐIỂM NO, NC

Lệnh Tiếp Điểm NO, NC

Tiếp điểm có 2 loại tiếp điểm : tiếp điểm đầu vào và tiếp điểm đầu ra.
Tiếp điểm đầu vào: là các yếu tố đầu vào như tiếp điểm đầu vào vật lý PLC, biến nhớ M