TẬP LỆNH SO SÁNH

Tập lệnh so sánh

Giới thiệu về tập lệnh so sánh


Thông số Kiểu dữ liệu Mô tả
Tag_Value_1 và Tag_Value_2 Int, Dint, Real, Time… Các giá trị để thực hiện trong tập lệnh so sánh

1. So sánh bằng

 • Khối logic cho tín hiệu qua khi giá trị so sánh của khối logic thỏa mãn.

Ví dụ:

Tập lệnh so sánh
Tập lệnh so sánh
 • Mô tả : “TagOut” đạt giá trị True khi thỏa mãn tất cả các trường hợp sau:
  • “TagIn_1”, “TagIn_2” cùng bằng True.
  •  “Tag_Value_1” = “Tag_Value_2”

2. So sánh hơn hoặc bằng

 • Khối logic cho tín hiệu qua khi giá trị so sánh của khối logic thỏa mãn.

Ví dụ:

Tập lệnh so sánh
Tập lệnh so sánh
 • Mô tả :“TagOut” đạt giá trị True khi thỏa mãn tất cả các trường hợp sau:
  • “TagIn_1”, “TagIn_2” cùng bằng True.
  •  “Tag_Value_1” >= “Tag_Value_2”

3. So sánh hơn

 • Khối logic cho tín hiệu qua khi giá trị so sánh của khối logic thỏa mãn.

Ví dụ:

Tập lệnh so sánh
Tập lệnh so sánh
 • Mô tả :“TagOut” đạt giá trị True khi thỏa mãn tất cả các trường hợp sau:
  • “TagIn_1”, “TagIn_2” cùng bằng True.
  •  “Tag_Value_1” > “Tag_Value_2”

4. Tập lệnh so sánh nhỏ hơn hoặc bằng

 • Khối logic cho tín hiệu qua khi giá trị so sánh của khối logic thỏa mãn.

Ví dụ:

Tập lệnh so sánh
Tập lệnh so sánh
 • Mô tả :“TagOut” đạt giá trị True khi thỏa mãn tất cả các trường hợp sau:
  • “TagIn_1”, “TagIn_2” cùng bằng True.
  •  “Tag_Value_1” <= “Tag_Value_2”

5. So sánh nhỏ hơn

 • Khối logic cho tín hiệu qua khi giá trị so sánh của khối logic thỏa mãn.

Ví dụ:

Tập lệnh so sánh
Tập lệnh so sánh
 • Mô tả :“TagOut” đạt giá trị True khi thỏa mãn tất cả các trường hợp sau:
  • “TagIn_1”, “TagIn_2” cùng bằng True.
  •  “Tag_Value_1” < “Tag_Value_2”

6. So sánh không bằng

 • Khối logic cho tín hiệu qua khi giá trị so sánh của khối logic thỏa mãn.

Ví dụ:

Tập lệnh so sánh
Tập lệnh so sánh
 • Mô tả :“TagOut” đạt giá trị True khi thỏa mãn tất cả các trường hợp sau:
  • “TagIn_1”, “TagIn_2” cùng bằng True.
  •  “Tag_Value_1” không bằng “Tag_Value_2”