Kết hợp tập lệnh PUT – GET

Tập lệnh PUT GET

Tập lệnh PUT

Tập lệnh GET

Hướng dẫn cấu hình:

  • Chức năng “Cho phép truy cập với giao tiếp PUT/GET từ đối tác từ xa” đã được kích hoạt trong các thuộc tính của CPU đối tác trong phần “Bảo vệ”.
Tập lệnh PUT GET
Tập lệnh PUT GET
  • Trong “Properties > Attributes“ của khối dữ liệu, hãy tắt quyền truy cập khối được tối ưu hóa (Optimized block access).
Tập lệnh PUT GET
Tập lệnh PUT GET
  • Kết nối các PLC với nhau vào cùng 1 mạng LAN
Tập lệnh PUT GET
Tập lệnh PUT GET
  • Chọn khối hàm ở mục S7-Communication trong bảng điều khiển
Tập lệnh PUT GET
Tập lệnh PUT GET

Tiếp theo xem chi tiết cấu hình tham số khối PUT và khối GET tại đây:

Cấu hình tham số khối PUT

Cấu hình tham số khối GET

Tải ví dụ về code mẫu tại đây: https://libcode.net/lib/truyen-thong-put-get-trong-plc-siemens/