Khối hàm NORM_X

NORM_X


 • Mô tả câu lệnh:
  • Bạn có thể sử dụng hướng dẫn “NORM_X” để chuẩn hóa giá trị của thẻ ở đầu vào VALUE bằng cách ánh xạ nó sang tỷ lệ tuyến tính.
  • Bạn có thể sử dụng các tham số MIN và MAX để xác định giới hạn của phạm vi giá trị được áp dụng cho thang đo.
  • Kết quả ở đầu ra OUT được tính toán và lưu trữ dưới dạng số dấu phẩy động tùy thuộc vào vị trí của giá trị được chuẩn hóa trong phạm vi giá trị này.
  • Nếu giá trị được chuẩn hóa bằng giá trị ở đầu vào MIN, thì đầu ra OUT có giá trị “0.0”. Nếu giá trị được chuẩn hóa bằng giá trị ở đầu vào MAX, thì đầu ra OUT trả về giá trị “1,0”.
 • Hình sau cho thấy một ví dụ về cách các giá trị có thể được chuẩn hóa:
libcode.net
libcode.net
 • Lệnh “NORM_X” hoạt động với phương trình sau:

OUT = (VALUE – MIN) / (MAX – MIN)

 • Kích hoạt đầu ra ENO có trạng thái tín hiệu “0” nếu có một trong các điều kiện sau:
  • Đầu vào kích hoạt EN có trạng thái tín hiệu “0”.
  • Giá trị ở đầu vào MIN lớn hơn hoặc bằng giá trị ở đầu vào MAX.
  • Giá trị của một số dấu phẩy động được chỉ định nằm ngoài phạm vi của các số chuẩn hóa theo IEEE-754.
  • Giá trị ở đầu vào VALUE là NaN (kết quả của một phép toán số học không hợp lệ).
Thông số Kiểu dữ liệu Mô tả
EN BOOL Kích hoạt đầu vào
ENO BOOL Trạng thái đầu ra
MIN Integers, floating-point numbers Giới hạn dưới của giá trị
VALUE Integers, floating-point numbers Giá trị đầu vào Analog tương ứng
MAX Integers, floating-point numbers Giới hạn trên của giá trị
OUT Floating-point numbers Kết quả của Norm_X

Ví dụ:

Bảng sau đây cho thấy cách hoạt động của lệnh bằng cách sử dụng các giá trị toán hạng cụ thể:

Thông số Toán hạng Giá trị
MIN Tag_MIN 10
VALUE Tag_Value 20
MAX Tag_MAX 30
OUT Tag_Result 0.5
 • Mô tả:
  • Nếu toán hạng “TagIn” có trạng thái tín hiệu “1”, lệnh được thực hiện.
  • Giá trị ở đầu vào “Tag_Value” được ánh xạ tới phạm vi giá trị đã được xác định bởi các giá trị ở đầu vào “Tag_MIN” và “Tag_MAX”.
  • Giá trị thẻ ở đầu vào “Tag_Value” được chuẩn hóa thành phạm vi giá trị đã xác định.
  • Kết quả được lưu trữ dưới dạng số dấu phẩy động trong đầu ra “Tag_Result”.
  • Nếu lệnh được thực thi mà không có lỗi, đầu ra kích hoạt ENO có trạng thái tín hiệu “1” và đầu ra “TagOut” được đặt.