LỆNH BỘ ĐẾM CTD

lệnh ctd libcode.net

Giới thiệu về bộ đếm CTD

Thông số Kiểu dữ liệu Vùng nhớ S7-1200   Vùng nhớ S7-1500
CD BOOL I, Q, M, D, L hoặc hằng số I, Q, M, D, L hoặc hằng số
LD BOOL I, Q, M, D, L, P hoặc hằng số I, Q, M, T, C, D, L, P hoặc hằng số
PV Integers I, Q, M, D, L, P hoặc hằng số I, Q, M, D, L, P hoặc hằng số
Q BOOL I, Q, M, D, L I, Q, M, D, L
CV Integers, CHAR, WCHAR, DATE I, Q, M, D, L, P I, Q, M, D, L, P
lệnh ctu libcode.net
Lệnh CTU LibCode.net
  • Khi trạng thái tín hiệu đầu vào CD thay đổi từ False sang True thì lệnh được thực thi, và giá trị bộ đếm hiện tại ở đầu ra CV được giảm đi 1 đơn vị.
  • Giá trị bộ đếm được giảm đi mỗi khi phát hiện thấy thái tín hiệu đầu vào CD thay đổi từ False sang True.
  • Giá trị CV chỉ giảm đến giới hạn thấp của kiểu dữ liệu đang chỉ định.
  • Khi giá trị CV giảm từ giá trị PV đặt trước về 0 thì trạng thái tín hiệu ở đầu vào CD không còn ảnh hưởng đến lệnh.
  • Nếu giá trị bộ đếm hiện tại nhỏ hơn hoặc bằng 0, đầu ra Q được đặt thành trạng thái tín hiệu True. Trong tất cả các trường hợp khác, đầu ra Q có trạng thái tín hiệu False.
  • Giá trị ở đầu ra CV được đặt lại về tham số PV khi trạng thái tín hiệu ở đầu vào LD thay đổi thành True. Miễn là đầu vào LD có trạng thái tín hiệu True thì trạng thái tín hiệu ở đầu vào CD không ảnh hưởng đến lệnh.

Ví dụ:

lệnh ctd libcode.net
lệnh ctd libcode.net

Mô tả : Lệnh CTD thực hiện như sau:

  • Nếu trạng thái tín hiệu “TagIn_1” thay đổi từ False sang True thì giá trị “Tag_CV” giảm đi 1 đơn vị.
  • Khi giá trị “Tag_CV” giảm dần đến khi nhỏ hơn hoặc bằng 0.
  • Khi giá trị “Tag_CV” nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì trạng thái tín hiệu “TagOut” bằng True.
  • Khi trạng thái tín hiệu “TagIn_2” bằng True thì trạng thái tín hiệu “TagOut” bằng False và giá trị “Tag_CV” bằng giá trị “Tag_PV”.

Giới thiệu về bộ đếm CTUD

Giới thiệu về bộ đếm CTU