LỆNH MOVE

Lệnh MOVE

Giới thiệu về lệnh MOVE


  • Lệnh MOVE dùng để sao chép dữ liệu từ vùng nhớ này sang vùng nhớ khác
  • Lệnh MOVE sao chép dữ liệu địa chỉ nguồn được xác định bởi thông số IN đến địa chỉ đích được xác định bởi thông số OUT
  • Kiểu dữ liệu ở OUT phải chứa được kiểu dữ liệu ở IN (xem thêm về kiểu dữ liệu)

Ví dụ:

Lệnh MOVE
Lệnh MOVE
  • Mô tả : Lệnh MOVE thực hiện khi thỏa mãn:
    • Nếu “TagIn” bằng True, khối lệnh logic MOVE thực hiện sao chép dữ liệu từ địa chỉ “TagIn_Value” đến địa chỉ “TagOut_Value”.
    • Khi thực thi xong lệnh MOVE, “TagOut” bằng True.