LỆNH N_TRIG : CẠNH TÍN HIỆU SƯỜN XUỐNG CỦA TẬP LOGIC

n-trig

Giới thiệu P_Trig : Cạnh tín hiệu sườn lên của tập LOGIC

Giới thiệu lệnh R_Trig : Phát hiện cạnh tín hiệu tích cực

Giới thiệu lệnh F_Trig : Phát hiện cạnh tín hiệu âm


Có thể hiểu đơn giản lệnh N_Trig để truy vấn cạnh tín hiệu âm từ “1” xuống “0” của một chuỗi Logic.

Mô tả nhanh:

 • Sử dụng lệnh N_Trig để truy vấn sự thay đổi “1” thành “0” trong trạng thái tín hiệu của kết quả hoạt động logic trước đó.
 • Lệnh so sánh trạng thái tín hiệu hiện tại với trạng thái tín hiệu của truy vấn trước đó, được lưu trong một bit bộ nhớ cạnh (<operand>). Nếu lệnh phát hiện sự thay đổi trong chuỗi Logic trước đó từ “1” thành “0”, có một cạnh tín hiệu âm.
 • Cạnh tín hiệu âm được truy vấn mỗi khi lệnh thực thi. Ngay sau khi một cạnh đơn âm được phát hiện, đầu ra Q của lệnh trả về trạng thái tín hiệu “1” cho độ dài của một chu kỳ chương trình. Trong tất cả các trường hợp khác, trạng thái tín hiệu ở đầu ra của lệnh là “0”.

Chú ý:

  • Sửa đổi địa chỉ của bit bộ nhớ cạnh.
  • Địa chỉ của bit bộ nhớ cạnh không được sử dụng nhiều hơn một lần trong chương trình, nếu không bộ nhớ bit sẽ bị ghi đè. Bước này ảnh hưởng đến việc đánh giá cạnh và do đó kết quả không còn là duy nhất. Vùng nhớ của bit nhớ cạnh phải được đặt trong DB (vùng tĩnh cho FB) hoặc trong vùng nhớ bit.
Thông số Kiểu dữ liệu Vùng nhớ
CLK BOOL I, Q, M, D, L hoặc hằng số
<Operand> BOOL M, D
Q BOOL I, Q, M, D, L

Ví dụ:

n-trig
Lệnh N_Trig

Mô tả lệnh:

  • Chuỗi tập lệnh LOGIC của truy vấn trước đó được lưu trong bit bộ nhớ cạnh “Tag_M”.
  • Nếu phát hiện thấy sự thay đổi “1” thành “0” trong trạng thái tín hiệu của chuỗi tập lệnh LOGIC, chương trình sẽ nhảy đến nhãn nhảy CAS1.