LỆNH ON OUTPUT – Assignment

lenh ON

Giới thiệu về lệnh ON OUTPUT – Assignment


 • Bạn có thể sử dụng lệnh ON để đặt bit của một toán hạng được chỉ định.
 • Nếu kết quả của hoạt động logic tại đầu vào có trạng thái tín hiệu “1”, toán hạng được chỉ định được đặt thành trạng thái tín hiệu “1”.
 • Nếu trạng thái tín hiệu là “0” ở đầu vào, bit của toán hạng được chỉ định được đặt lại thành “0”.
 • Dữ liệu không ảnh hưởng đến trạng thái bit. Trạng thái bit ở đầu vào của lệnh được gửi trực tiếp đến đầu ra.
Kiểu dữ liệu Vùng nhớ
BOOL I, Q, M, D, L

Ví dụ:

lenh ON
Lệnh ON

Mô tả:

 • Toán hạng “TagOut_1” được đặt lên “1” khi một trong các điều kiện sau được đáp ứng:
  • Toán hạng “TagIn_1” và “TagIn_2” có trạng thái tín hiệu “1”.
  • Trạng thái tín hiệu của toán hạng “TagIn_3” là “0”.
 • Toán hạng “TagOut_2” được đặt lên “1” khi một trong các điều kiện sau được đáp ứng:
  • Toán hạng “TagIn_1”, “TagIn_2” và “TagIn_4” có trạng thái tín hiệu “1”.
  • Trạng thái tín hiệu của toán hạng “TagIn_3” là “0” và trạng thái tín hiệu của toán hạng “TagIn_4” là “1”.