LỆNH P_TRIG : CẠNH TÍN HIỆU SƯỜN LÊN CỦA TẬP LOGIC

p_trig

Giới thiệu N_Trig : Cạnh tín hiệu sườn xuống của tập LOGIC

Giới thiệu lệnh R_Trig : Phát hiện cạnh tín hiệu tích cực

Giới thiệu lệnh F_Trig : Phát hiện cạnh tín hiệu âm


Có thể hiểu đơn giản lệnh P_Trig để truy vấn cạnh tín hiệu tích cực từ “0” lên “1” của một chuỗi Logic.

Mô tả nhanh:

 • Sử dụng lệnh P_Trig để truy vấn sự thay đổi “0” thành “1” trong trạng thái tín hiệu của kết quả hoạt động logic chuỗi sự kiện trước đó.
 • Lệnh so sánh trạng thái tín hiệu hiện tại với trạng thái tín hiệu của truy vấn trước đó, được lưu trong một bit bộ nhớ cạnh (<operand>). Nếu lệnh phát hiện sự thay đổi trong hoạt động logic chuỗi sự kiện từ “0” thành “1”, có một cạnh tín hiệu tích cực.
 • Cạnh tín hiệu tích cực được truy vấn mỗi khi lệnh thực thi. Ngay sau khi một cạnh đơn dương được phát hiện, đầu ra Q của lệnh trả về trạng thái tín hiệu “1” cho độ dài của một chu kỳ chương trình. Trong tất cả các trường hợp khác, đầu ra trả về trạng thái tín hiệu “0”.

Chú ý:

  • Có thể sửa đổi địa chỉ của bit bộ nhớ cạnh “Tag_M”.
  • Địa chỉ của bit bộ nhớ cạnh không được sử dụng nhiều hơn một lần trong chương trình, nếu không bộ nhớ bit sẽ bị ghi đè. Bước này ảnh hưởng đến việc đánh giá cạnh và do đó kết quả không còn là duy nhất. Vùng nhớ của bit nhớ cạnh phải được đặt trong DB (vùng tĩnh cho FB) hoặc trong vùng nhớ bit.
Thông sốKiểu dữ liệu Vùng nhớ
CLK BOOL I, Q, M, D, L hoặc hằng số
<Operand> BOOL M, D
Q BOOL I, Q, M, D, L

Ví dụ:

p_trig
Lệnh P_Trig

Mô tả lệnh:

  • Chuỗi tập lệnh LOGIC của truy vấn trước đó được lưu trong bit bộ nhớ cạnh “Tag_M”.
  • Nếu phát hiện thấy sự thay đổi “0” thành “1” trong trạng thái tín hiệu của chuỗi tập lệnh LOGIC, chương trình sẽ nhảy đến nhãn nhảy CAS1.