LỆNH R_TRIG : Phát Hiện Cạnh Tín Hiệu Tích Cực

r-trig

Giới thiệu P_Trig : Cạnh tín hiệu sườn lên của tập LOGIC

Giới thiệu N_Trig : Cạnh tín hiệu sườn xuống của tập LOGIC

Giới thiệu P_Trig : Cạnh tín hiệu sườn lên của tập LOGIC


Mô tả khối lệnh:

  • Với lệnh R_Trig, bạn có thể phát hiện sự thay đổi trạng thái từ “0” sang “1” ở đầu vào CLK.
  • Lệnh so sánh giá trị hiện tại ở đầu vào CLK với trạng thái của truy vấn trước đó (bit bộ nhớ cạnh) được lưu trong phiên bản được chỉ định.
  • Nếu lệnh phát hiện sự thay đổi trạng thái ở đầu vào CLK từ “0” thành “1”, một cạnh tín hiệu tích cực được tạo ra ở đầu ra Q, tức là đầu ra có giá trị TRUE hoặc “1” trong đúng một chu kỳ.
  • Trong tất cả các trường hợp khác, trạng thái tín hiệu ở đầu ra của lệnh là “0”.
Thông số Kiểu dữ liệu Vùng nhớ
EN BOOL I, Q, M, D, L hoặc hằng số
ENO BOOL I, Q, M, D, L
CLK BOOL I, Q, M, D, L hoặc hằng số
Q BOOL I, Q, M, D, L

Ví dụ:

r-trig
Lệnh R_Trig

Mô tả thuật toán:

  • Trạng thái trước đó của thẻ tại đầu vào CLK được lưu trữ trong dữ liệu khối “R_TRIG_DB”.
  • Nếu phát hiện thấy sự thay đổi trạng thái tín hiệu từ “0” sang “1” trong toán hạng “TagIn_1” và “TagIn_2” hoặc trong toán hạng “TagIn_3”, thì đầu ra “TagOut_Q” có trạng thái tín hiệu “1” trong một chu kỳ.