LỆNH RESET_BF : Reset Bit Field

Giới thiệu về lệnh RESET_BF : Reset bit field

Giới thiệu về lệnh SET_BF : Set bit field

  • Có thể hiểu cơ bản lệnh RESET_BF là RESET nhiều tín hiệu liên tiếp cùng một thời điểm.

Mô tả lệnh cụ thể như sau:

  • Sử dụng lệnh SET_BF để đặt lại một số bit bắt đầu từ một địa chỉ nhất định.
  • Chỉ định số bit được đặt lại bằng cách sử dụng giá trị của <Operand2>.
  • Địa chỉ của bit đầu tiên được đặt lại được xác định bởi <Operand1>.
  • Nếu giá trị của <Operand2> có thể không lớn hơn số bit trong một byte đã chọn.
  • Nếu giá trị <Operand2> lớn hơn độ dài dữ liệu đã chọn <Operand1>, lệnh không được thực hiện và thông báo lỗi “Phạm vi vi phạm đối với chỉ mục <Operand1>” được hiển thị.
  • Các bit vẫn được thiết lập cho đến khi chúng được đặt lại một cách rõ ràng bởi một lệnh khác.
  • Lệnh chỉ được thực hiện nếu kết quả của hoạt động logic (RLO) ở đầu vào của cuộn dây là “1”. Chỉ cần 1 tín hiệu sườn lên của tín hiệu đầu vào. Nếu RLO ở đầu vào của cuộn dây là “0”, lệnh chưa được thực hiện.
 •  
Thông số Kiểu dữ liệu Vùng nhớ
<Operand2> UINT Hằng số
<Operand1> BOOL I, Q, M, DB, IDB, ARRAY[..] của BOOL

Chú ý:

Với các cấu trúc thuộc kiểu dữ liệu STRUCT hoặc ARRAY, số lượng bit chứa trong cấu trúc đại diện cho số lượng bit tối đa có thể được thiết lập:

  • Ví dụ: nếu bạn chỉ định giá trị “20” tại <Operand1> và cấu trúc chỉ chứa 10 bit, thì chỉ 10 bit này được đặt lại.
  • Ví dụ: nếu bạn chỉ định giá trị “5” tại <Operand1> và cấu trúc chứa 10 bit, thì chính xác 5 bit sẽ được đặt lại.

Ví dụ:

Lệnh RESET BF

Mô tả lệnh RESET BF:

  • Nếu toán hạng “TagIn_1” và “TagIn_2” có trạng thái tín hiệu “1”, 5 bit được đặt lại bằng 0 bắt đầu từ địa chỉ của toán hạng “MyDB” .MyBoolArray [4].

Nghĩa là:

  • “MyDB” .MyBoolArray [2] = 1
  • “MyDB” .MyBoolArray [3] = 1
  • “MyDB” .MyBoolArray [4] = 0
  • “MyDB” .MyBoolArray [5] = 0
  • “MyDB” .MyBoolArray [6] = 0
  • “MyDB” .MyBoolArray [7] = 0
  • “MyDB” .MyBoolArray [8] = 0
  • “MyDB” .MyBoolArray [9] = 1
  • “MyDB” .MyBoolArray [10] = 1