LỆNH RS: RESET/SET (flip-flop)

lệnh sr

Giới thiệu về lệnh RS: Reset/Set flip-flop

Giới thiệu về lệnh SR: Set/reset flip-flop


 • Bạn có thể sử dụng lệnh “Reset / Set flip-flop” để đặt lại hoặc đặt bit của toán hạng được chỉ định dựa trên trạng thái tín hiệu của đầu vào R và S1.
 • Nếu trạng thái tín hiệu là “1” ở đầu vào R và “0” ở đầu vào S1, toán hạng được chỉ định sẽ được đặt lại thành “0”.
 • Nếu trạng thái tín hiệu là “0” ở đầu vào R và “1” ở đầu vào S1, toán hạng được chỉ định được đặt thành “1”.
 • Đầu vào S1 được ưu tiên hơn đầu vào R. Khi trạng thái tín hiệu là “1” ở cả hai đầu vào R và S1, trạng thái tín hiệu của toán hạng được chỉ định được đặt thành “1”.
 • Lệnh không được thực hiện nếu trạng thái tín hiệu ở hai đầu vào R và S1 là “0”. Trạng thái tín hiệu của toán hạng sau đó không thay đổi.
 • Trạng thái tín hiệu hiện tại của toán hạng được chuyển đến đầu ra Q và có thể được truy tại đầu ra này.
Thông số Kiểu dữ liệu Vùng nhớ S7-1200 Vùng nhớ S7-1500
R BOOL I, Q, M, D, L hoặc hằng số I, Q, M, D, L hoặc hằng số
S1 BOOL I, Q, M, D, L hoặc hằng số I, Q, M, D, L, T, C hoặc hằng số
Q BOOL I, Q, M, D, L I, Q, M, D, L

Ví dụ:

lệnh sr
Lệnh SR

Mô tả lệnh:

  • Toán hạng “TagRS” và “TagOut” được đặt lại khi các điều kiện sau được đáp ứng:
   • Toán hạng “TagIn_1” có trạng thái tín hiệu “1”.
   • Toán hạng “TagIn_2” có trạng thái tín hiệu “0”.
  • Toán hạng “TagRS” và “TagOut” được đặt khi một trong các điều kiện sau được đáp ứng:
   • Toán hạng “TagIn_1” có trạng thái tín hiệu “0” và toán hạng “TagIn_2” có trạng thái tín hiệu “1”.
   • Toán hạng “TagIn_1” và “TagIn_2” có trạng thái tín hiệu “1”.