LỆNH SET (S) VÀ RESET (R)

Lệnh SET

Giới thiệu về lệnh SET và RESET

1. Lệnh Set

– Khi lệnh S (Set) được kích hoạt, giá trị dữ liệu ở địa chỉ OUT được đặt lên 1.

Ví dụ:

Lệnh SET
Lệnh SET

Mô tả :“TagOut” được Set giá trị True khi thỏa mãn 1 trong 2 trường hợp:

    • Khi “TagIn_1” và “TagIn_2” cùng bằng True.
    • Khi “TagIn_3” bằng False.

2. Lệnh RESET

– Khi lệnh R (Reset) được kích hoạt, giá trị dữ liệu ở địa chỉ OUT được đặt về 0.

Ví dụ:

Lệnh RESET
Lệnh RESET

Mô tả :“TagOut” được Reset giá trị False khi thỏa mãn 1 trong 2 trường hợp:

    • Khi “TagIn_1” và “TagIn_2” cùng bằng True.
    • Khi “TagIn_3” bằng False.