LỆNH SR – SET/RESET (flip-flop)

Lệnh SR

Giới thiệu về lệnh SR: Set/reset flip-flop

Giới thiệu về lệnh RS: Reset/Set flip-flop


 • Sử dụng lệnh “Set / Reset flip-flop” để thiết lập hoặc đặt lại bit của toán hạng được chỉ định, tùy thuộc vào trạng thái tín hiệu của đầu vào S và R1.
 • Nếu trạng thái tín hiệu là “1” ở đầu vào S và “0” ở đầu vào R1, toán hạng được chỉ định được đặt thành “1”.
 • Nếu trạng thái tín hiệu là “0” ở đầu vào S và “1” ở đầu vào R1, toán hạng được chỉ định sẽ được đặt lại thành “0”.
 • Đầu vào R1 được ưu tiên hơn đầu vào S. Khi trạng thái tín hiệu là “1” trên cả hai đầu vào S và R1, trạng thái tín hiệu của toán hạng được chỉ định được đặt lại thành “0”.
 • Lệnh không được thực hiện nếu trạng thái tín hiệu ở hai đầu vào S và R1 là “0”. Trạng thái tín hiệu của toán hạng sau đó không thay đổi.
 • Trạng thái tín hiệu hiện tại của toán hạng được chuyển đến đầu ra Q và có thể được truy vấn tại đầu ra này.
Thông số Kiểu dữ liệu Vùng nhớ S7-1200 Vùng nhớ S7-1500
S BOOL I, Q, M, D, L hoặc hằng số I, Q, M, D, L hoặc hằng số
R1 BOOL I, Q, M, D, L hoặc hằng số I, Q, M, D, L, T, C hoặc hằng số
Q BOOL I, Q, M, D, L I, Q, M, D, L

Ví dụ:

Lệnh SR
Lệnh SR

Mô tả lệnh:

  • Toán hạng “TagSR” và “TagOut” được đặt “1” khi các điều kiện sau được đáp ứng cùng lúc:
   • Toán hạng “TagIn_1” có trạng thái tín hiệu “1”.
   • Toán hạng “TagIn_2” có trạng thái tín hiệu “0”.
  • Toán hạng “TagSR” và “TagOut” được đặt lại khi một trong các điều kiện sau được đáp ứng:
   • Toán hạng “TagIn_1” có trạng thái tín hiệu “0” và toán hạng “TagIn_2” có trạng thái tín hiệu “1”.
   • Toán hạng “TagIn_1” và “TagIn_2” có trạng thái tín hiệu “1”.