tia portal

Phần mềm lập trình plc siemens

Tại đây bạn có thể tải phần mềm lập trình PLC Siemens giúp bạn có thể lập trình PLC – SCADA cho tất cả các dòng thiết bị của Siemens.

MICROWIN

STEP7 MicroWIN V4.0 SP8 and SP9
Gói dịch vụ 8 (SP8) và Gói dịch vụ 9 (SP9) cho STEP7 MicroWIN V4.0 hiện có sẵn để tải xuống.
 

Hệ điều hành được hỗ trợ:

  Windows2000 lên tới SP3 WindowsXP lên tới SP3 (32 Bit) Vista lên đến SP2 Windows7 (32 Bit) Windows7 (64bit)
STEP7 MicroWIN V4.0 SP8 X X X  —  —
STEP7 MicroWIN V4.0 SP9 nt X nt X X

X = có thể thực thi và đã kiểm tra, nt = chưa được kiểm tra, — không thể thực thi được

Khả năng tương thích:

Hai Gói dịch vụ 8 và 9 cho STEP7 MicroWIN V4.0 tương thích với tất cả các CPU S7-200 (CPU 21x và CPU 22x).
Các chương trình được tạo bằng phiên bản MicroWIN trước đó có thể được mở và xử lý thêm mà không có bất kỳ hạn chế nào.
Các dự án được tạo bằng Gói dịch vụ mới không thể mở hoặc xử lý được bằng các phiên bản cũ hơn.


Điều kiện tiên quyết để cài đặt Gói dịch vụ STEP7 MicroWIN V4 là phiên bản được cài đặt trước đó của STEP7 MicroWIN V4.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT STEP7 MicroWIN V4 SP8

1. Tải tệp xuống PC của bạn
2. Giải nén tệp lưu trữ và Gói dịch vụ cần thiết..
3. Bây giờ thư mục của bạn sẽ liệt kê các thư mục bổ sung có tên MicroWIN, s7exp và tdpaneled.
4. Thay đổi thư mục tương ứng và bắt đầu cập nhật bằng cách thực thi tệp Rejoin.bat.
5. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ tìm thấy mỗi tệp có phần mở rộng là xxx.exe. Thực thi tệp xxx.exe có liên quan.
4. Làm theo lời nhắc xuất hiện trong quá trình cài đặt để kết thúc quá trình cài đặt.
5. Khi quá trình cài đặt kết thúc thành công, bạn sẽ tìm thấy STEP7 MicroWIN V4 SP8 trong menu bắt đầu dưới mục Simatic
6. Sau khi cài đặt, vui lòng xóa thư mục con tạm thời chứa các tệp cài đặt. Việc này phải được thực hiện thủ công.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT STEP7 MicroWIN V4 SP9

1. Tải tệp xuống PC của bạn
2. Giải nén tệp lưu trữ và Gói dịch vụ cần thiết
3. Mở thư mục Disk1 và thực thi tệp setup.exe
4. Làm theo lời nhắc sẽ xuất hiện trong quá trình cài đặt để kết thúc quá trình cài đặt.
5. Khi quá trình cài đặt kết thúc thành công, bạn sẽ tìm thấy STEP7 MicroWIN V4 SP9 trong menu bắt đầu dưới mục Simatic
6. Sau khi cài đặt, vui lòng xóa thư mục con tạm thời chứa các tệp cài đặt. Việc này phải được thực hiện thủ công

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT khi thay đổi hệ điều hành đồng thời

1. Trên máy tính có phiên bản tiền nhiệm có thể thực thi được nén tệp microwin.exe. Bạn sẽ tìm thấy nó với cài đặt tiêu chuẩn trong ổ C trong thư mục:
Program FilesSimaticSTEP 7-MicroWIN V4bin
2. Sao chép tệp đã đóng gói vào máy tính chạy hệ điều hành mới và giải nén tệp.
3. Bắt đầu cài đặt theo hướng dẫn cài đặt của Gói dịch vụ liên quan.

Tải trực tiếp từ máy chủ LibCode:

STEP7 MicroWIN V4 SP8 : https://drive.google.com/file/d/10T5qw5_fbsIaNYmpYSncb5F8fRsn1GEv/view?usp=sharing

Update SP9 : https://drive.google.com/file/d/1SNrZMHqKqBqvz_YF5gqsj_2zO8ujNJ05/view?usp=sharing