Tag Archives: cạnh xuống

XUNG SƯỜN LÊN (P) – XUNG SƯỜNG XUỐNG (N)

Tập Lệnh Xung Sườn

Trạng thái của tiếp điểm này là “TRUE” khi có sự thay đổi tín hiệu từ OFF sang ON được phát hiện trên bit được gán.
Trạng thái logic của tiếp điểm sau đó được kết hợp với dòng tín hiệu trong mạch để thiết lập trạng thái ngõ ra của dòng tín hiệu.