Tag Archives: lệnh đảo logic

LỆNH ĐẢO KẾT QUẢ PHÉP TOÁN LOGIC ( / ) – (Negate assignment)

Lệnh Đảo Bit Logic

Lệnh đảo kết quả phép toán Logic. Lệnh ( / ) để đảo ngược kết quả của phép toán logic và gán nó cho toán hạng được chỉ định.