Tag Archives: NO

TIẾP ĐIỂM NO, NC

Lệnh Tiếp Điểm NO, NC

Tiếp điểm có 2 loại tiếp điểm : tiếp điểm đầu vào và tiếp điểm đầu ra.
Tiếp điểm đầu vào: là các yếu tố đầu vào như tiếp điểm đầu vào vật lý PLC, biến nhớ M