TẬP LỆNH ADD

libcode.net

Giới thiệu tập lệnh ADD


 • Lệnh ADD có thể thêm nhiều ngõ đầu vào bằng các click vào * trong khối lệnh.
 • Khi được cho phép EN = 1, lệnh phép toán thực hiện. Sau một sự hoàn tất thành công phép toán, lệnh sẽ đặt ENO = 1.
Thông số Kiểu dữ liệu Mô tả
IN1, IN2,… Int, Dint, Real, Const… Dữ liệu đầu vào của phép toán
OUT Int, Dint, Real Kết quả của phép toán
 • Lưu ý:
  • Các thông số IN1, IN2,… phải cùng kiểu dữ liệu.
  • Kiểu dữ liệu của OUT phải có kích thước thanh ghi lớn hơn hoặc bằng kích thước kiểu dữ liệu của đầu vào IN1, IN2,… 
 • Khối logic thực hiện lệnh Cộng khi khối có tín hiệu vào chân EN. Khối lệnh sẽ thực hiện Cộng tất cả các giá trị ở chân IN và xuất ra giá trị ở chân OUT.

Công thức : OUT = IN1 + IN2 + … + INn

Ví dụ:

libcode.net
Tập lệnh tính toán
 • Mô tả : “Tag_Result” = “Tag_Value1” + “Tag_Value2”
  • Nếu “TagIn” bằng True, khối lệnh logic ADD thực hiện cộng: “Tag_Value1” + “Tag_Value2”.
  • Giá trị sẽ được lưu vào “Tag_Result”.
  • Khi thực thi xong lệnh ADD, “TagOut” bằng True.

Giới thiệu tập lệnh SUB

Giới thiệu tập lệnh MUL

Giới thiệu tập lệnh DIV