TIẾP ĐIỂM NO, NC

Lệnh Tiếp Điểm NO, NC

Giới thiệu về tiếp điểm NO, NC

– Tiếp điểm có 2 loại tiếp điểm : tiếp điểm đầu vào và tiếp điểm đầu ra.

  • Tiếp điểm đầu vào: là các yếu tố đầu vào như tiếp điểm đầu vào vật lý PLC, biến nhớ M, …
   • Tiếp điểm thường hở.
   • Tiếp điểm thường kín.
  • Tiếp điểm đầu ra: là trạng thái logic đầu ra của 1 bit logic.

– Tiếp điểm chỉ có 2 trạng thái True và False tương ứng với mức logic 1 và 0.

Kiểu dữ liệu của tiếp điểm là kiểu Bool.

Tiếp điểm thường hở NO (Normally Open) được đóng lại (ON) khi giá trị bit được gán bằng True.

Tiếp điểm thường đóng NC (Normally Closed) được mở ra (ON) khi giá trị bit được gán bằng True.

Ví dụ:

Tiếp điểm NO, NC

Mô tả :

“TagOut” đạt giá trị True khi thỏa mãn 1 trong 2 trường hợp:

  • Khi “TagIn_1” và “TagIn_2” cùng bằng True.
  • Khi “TagIn_3” bằng False.