XUNG SƯỜN LÊN (P) – XUNG SƯỜNG XUỐNG (N)

Tập Lệnh Xung Sườn

Giới thiệu về Xung sườn lên (P) – Xung sườn xuống (N)


Xung tín hiệu vật lý : Xung sườn lên (P) – Xung sườn xuống (N)

1. Xung sườn lên P:

  • Trạng thái của tiếp điểm này là “TRUE” khi có sự thay đổi tín hiệu từ OFF sang ON được phát hiện trên bit được gán.
  • Trạng thái logic của tiếp điểm sau đó được kết hợp với dòng tín hiệu trong mạch để thiết lập trạng thái ngõ ra của dòng tín hiệu.

Ví dụ 1:

Ví dụ về xung sườn lên

Mô tả :“TagOut” đạt giá trị True khi thỏa mãn tất cả các trường hợp sau:

  • “TagIn_1”, “TagIn_2”, “TagIn_3” cùng bằng True.
  • TagIn_4” thay đổi từ False sang True. Trạng thái tín hiệu “TagIn_4” của lần quét trước được lưu vào bít bộ nhớ cạnh “Tag_M
  • “TagIn_5” bằng True.

2. Xung sườn xuống N:

  • Trạng thái của tiếp điểm này là “TRUE” khi một sự thay đổi tín hiệu từ ON sang OFF được phát hiện trên bit được gán.
  • Trạng thái logic của tiếp điểm sau đó được kết hợp với dòng tín hiệu trong mạch để thiết lập trạng thái ngõ ra của dòng tín hiệu.

Ví dụ 2:

Ví dụ về xung sườn xuống

Mô tả :“TagOut” đạt giá trị True khi thỏa mãn tất cả các trường hợp sau:

  • “TagIn_1”, “TagIn_2”, “TagIn_3” cùng bằng True.
  • TagIn_4” thay đổi từ True sang False. Trạng thái tín hiệu “TagIn_4” của lần quét trước  được lưu vào bít bộ nhớ cạnh “Tag_M
  • “TagIn_5” bằng True.