HMI – WINCC – SCADA

Người dùng cần có thể dễ dàng tìm thấy và sử dụng các chức năng, thông tin và điều khiển

Các chức năng và thông tin liên quan với nhau cần được nhóm lại, sử dụng màu sắc, kích thước và khoảng cách để tạo ra sự phân biệt

Biểu đồ và hình ảnh cần được sử dụng để trực quan hóa dữ liệu

Code SCADA

Code WinCC SCADA HMI LAD

Hệ Thống Pha Trộn Màu

Code WinCC SCADA HMI LAD

Hệ Thống Nâng Hạ Tải

Code WinCC SCADA HMI LAD

Hệ Thống Trộn Sơn