Tag Archives: sản xuất tinh gọn

Sản xuất tinh gọn – Lean Manufacturing

giải pháp số hóa tự động hóa

Sản xuất tinh gọn là một mô hình quản trị sản xuất nhằm đạt được mục tiêu là tăng năng suất với mức sản lượng đầu ra tương đương nhưng …