Tag Archives: ham gêt

Kết hợp tập lệnh PUT – GET

Tập lệnh PUT GET

Tập lệnh PUT Tập lệnh GET Hướng dẫn cấu hình: Tiếp theo xem chi tiết cấu hình tham số khối PUT và khối GET tại đây: Cấu hình tham số khối PUT Cấu hình tham số khối GET Tải ví dụ về code mẫu tại đây: https://libcode.net/lib/truyen-thong-put-get-trong-plc-siemens/