Tag Archives: timer ton

LỆNH TIMER TONR

timer tonr

Khi tín hiệu đầu vào IN bằng True thì Timer TONR bắt đầu tính thời gian và thời gian được lưu vào ET.
Khi tín hiệu đầu vào IN bằng False thì Timer TONR lưu lại giá trị ET

LỆNH TIMER TP

Câu lệnh TP

Khi tín hiệu đầu vào IN bằng True thì đầu ra Q của khối TP bằng True trong khoảng thời gian PT đặt trước.
Thời gian của Timer được lưu vào ET.

LỆNH TIMER TOF

Câu lệnh TOF

Khi tín hiệu đầu vào IN bằng True thì đầu ra Q bằng True.Khi tín hiều đầu vào IN thay đổi từ trạng thái True sang False thì Timer TOF được kích hoạt

LỆNH TIMER TON

Lệnh TON

Khi tín hiệu đầu vào IN bằng True thì Timer TON bắt đầu tính thời gian và thời gian được lưu vào ET.Khi giá trị ET đạt giá trị bằng PT thì đầu ra Q của khối