LỆNH TIMER TONR

timer tonr

Giới thiệu về tập lệnh timer TONR


Thông số Kiểu dữ liệu S7-1200 Kiểu dữ liệu S7-1500 Vùng nhớ S7-1200 Vùng nhớ S7-1500
IN BOOL BOOL I, Q, M, D, L hoặc hằng số I, Q, M, D, L, P, hoặc hằng số
R BOOL BOOL I, Q, M, D, L hoặc hằng số I, Q, M, D, L, P hoặc hằng số
PT TIME TIME, LTIME I, Q, M, D, L hoặc hằng số I, Q, M, D, L, P hoặc hằng số
Q BOOL BOOL I, Q, M, D, L I, Q, M, D, L, P
ET TIME TIME, LTIME I, Q, M, D, L I, Q, M, D, L, P
Sơ đồ thuật toán câu lệnh TONR
  • Khi tín hiệu đầu vào IN bằng True thì Timer TONR bắt đầu tính thời gian và thời gian được lưu vào ET.
  • Khi tín hiệu đầu vào IN bằng False thì Timer TONR lưu lại giá trị ET.
  • Khi tín hiệu đầu vào IN bằng True thì Timer TONR tiếp tục đếm tiếp giá trị ET của lần kích hoạt tín hiệu đầu vào IN trước đó.
  • Khi giá trị ET đạt giá trị bằng PT thì đầu ra Q của khối TONR bằng True.
  • Khi tín hiệu đầu vào IN bằng False thì đầu ra Q vẫn giữ nguyên trả bằng True và giá trị ET vẫn giữ nguyên.
  • Khi kích hoạt tín hiệu chân R thì đầu ra Q bằng False và giá trị ET bằng 0ms.

Ví dụ:

timer tonr
Câu lệnh TONR

Mô tả : Lệnh TONR thực hiện như sau:

  • Nếu “Tag_Start” bằng True.
  • Giá trị “Tag_ElapsedTime” thay đổi từ 0ms đến “Tag_PresetTime” miễn là giá trị “Tag_Status” bằng
  • Nếu “Tag_Status” thay đổi thành False thì giá trị “Tag_ElapsedTime” được ghi lại.
  • Khi “Tag_Start” thay đổi thành True thì giá trị “Tag_PresetTime”được đếm thay đổi lên tình từ giá trị được ghi lại của lần trước đó.
  • Khi giá trị “Tag_ElapsedTime” = “Tag_PresetTime” thì đầu ra “Tag_Status” bằng True
  • Giá trị thời gian hiện tại được lưu lại trong “Tag_ElapsedTime”.
  • Khi kích hoạt tín hiệu “Tag_Reset” bằng True giá trị “Tag_ElapsedTime” được đặt về 0ms. Giá trị “Tag_Status” bằng False. Lệnh TONR được lập trình lại ban đầu.

Giới thiệu về tập lệnh timer TON

Giới thiệu về tập lệnh timer TOF

Giới thiệu về tập lệnh timer TP