LỆNH BỘ ĐẾM CTU

lệnh ctu libcode.net

Giới thiệu về bộ đếm CTU


Thông số Kiểu dữ liệu Vùng nhớ S7-1200   Vùng nhớ S7-1500
CU BOOL I, Q, M, D, L hoặc hằng số I, Q, M, D, L hoặc hằng số
R BOOL I, Q, M, D, L, P hoặc hằng số I, Q, M, T, C, D, L, P hoặc hằng số
PV Integers I, Q, M, D, L, P hoặc hằng số I, Q, M, D, L, P hoặc hằng số
Q BOOL I, Q, M, D, L I, Q, M, D, L
CV Integers, CHAR, WCHAR, DATE I, Q, M, D, L, P I, Q, M, D, L, P
lệnh ctu libcode.net
lệnh ctu libcode.net
  • Khi trạng thái tín hiệu đầu vào CU thay đổi từ False sang True thì lệnh được thực thi, và giá trị bộ đếm hiện tại ở đầu ra CV được tăng lên 1 đơn vị.
  • Giá trị bộ đếm được tăng lên mỗi khi phát hiện thấy thái tín hiệu đầu vào CU thay đổi từ False sang True.
  • Khi đạt đến giới hạn PV đặt trước, trạng thái tín hiệu ở đầu vào CU không còn ảnh hưởng đến lệnh.
  • Giá trị CV chỉ tăng đến giới hạn cao của kiểu dữ liệu đang chỉ định.
  • Trạng thái tín hiệu ở đầu ra Q được xác định bởi tham số PV. Nếu giá trị bộ đếm CV hiện tại lớn hơn hoặc bằng giá trị của tham số PV thì đầu ra Q chuyển thành trạng thái tín hiệu True. Trong tất cả các trường hợp khác, đầu ra Q có trạng thái tín hiệu False.
  • Giá trị ở đầu ra CV được đặt lại về 0 khi trạng thái tín hiệu ở đầu vào R thay đổi thành True. Miễn là đầu vào R có trạng thái tín hiệu True thì trạng thái tín hiệu ở đầu vào CU không ảnh hưởng đến lệnh.

Ví dụ:

lệnh ctu libcode.net
Lập lệnh CTU

Mô tả : Lệnh CTU thực hiện như sau:

  • Nếu trạng thái tín hiệu “TagIn_1” thay đổi từ False sang True thì giá trị “Tag_CV” tăng lên 1 đơn vị.
  • Khi giá trị “Tag_CV” tăng dần đến khi lớn hơn hoặc bằng giá trị “Tag_PV”
  • Khi giá trị “Tag_CV” lớn hơn hoặc bằng giá trị “Tag_PV” thì trạng thái tín hiệu “TagOut” bằng True.
  • Khi trạng thái tín hiệu “TagIn_2” bằng True thì trạng thái tín hiệu “TagOut” bằng False và giá trị “Tag_CV” bằng 0.

Giới thiệu về bộ đếm CTUD

Giới thiệu về bộ đếm CTD