LỆNH BỘ ĐẾM CTUD

libcode.net ctud

Giới thiệu về bộ đếm CTUD


Thông số   Kiểu dữ liệu   Vùng nhớ S7-1200 Vùng nhớ S7-1500
CU BOOL I, Q, M, D, L hoặc hằng số I, Q, M, D, L hoặc hằng số
CD BOOL I, Q, M, D, L hoặc hằng số I, Q, M, D, L hoặc hằng số
R BOOL I, Q, M, D, L, P hoặc hằng số I, Q, M, T, C, D, L, P or constant
LD BOOL I, Q, M, D, L, P or constant I, Q, M, T, C, D, L, P hoặc hằng số
PV Integers I, Q, M, D, L, P hoặc hằng số I, Q, M, D, L, P hoặc hằng số
QU BOOL I, Q, M, D, L I, Q, M, D, L
QD BOOL I, Q, M, D, L I, Q, M, D, L
CV Integers, CHAR, WCHAR, DATE I, Q, M, D, L, P I, Q, M, D, L, P
Sơ đồ thuật toán bộ đếm CTUD
  • Khi trạng thái tín hiệu ở đầu vào CU thay đổi từ False thành True thì giá trị bộ đếm hiện tại được tăng thêm một và được lưu trữ ở đầu ra CV.
  • Nếu trạng thái tín hiệu ở đầu vào CD thay đổi từ False thành True thì giá trị bộ đếm ở đầu ra CV bị giảm đi một.
  • Nếu có cạnh tín hiệu dương ở đầu vào CUCD trong một chu kỳ chương trình, giá trị bộ đếm hiện tại ở đầu ra CV vẫn không thay đổi.
  • Giá trị bộ đếm có thể được tăng lên cho đến khi đạt đến giá trị giới hạn cao của loại dữ liệu được chỉ định ở đầu ra CV. Khi đạt đến giới hạn cao, giá trị bộ đếm không còn tăng trên cạnh tín hiệu dương. Giá trị bộ đếm không còn giảm nữa sau khi đạt đến giới hạn thấp của loại dữ liệu đã chỉ định.
  • Khi trạng thái tín hiệu ở đầu vào LD thay đổi thành True, giá trị bộ đếm ở đầu ra CV được đặt thành giá trị của tham số PV. Miễn là đầu vào LD có trạng thái tín hiệu True, trạng thái tín hiệu ở đầu vào CUCD không ảnh hưởng đến lệnh.
  • Giá trị bộ đếm được đặt thành False khi trạng thái tín hiệu ở đầu vào R thay đổi thành True. Miễn là đầu vào R có trạng thái tín hiệu True, thay đổi trạng thái tín hiệu của đầu vào CU, CDLD không ảnh hưởng đến lệnh CTUD.
  • Có thể truy vấn trạng thái của bộ đếm lên ở đầu ra QU. Nếu giá trị bộ đếm hiện tại lớn hơn hoặc bằng giá trị của tham số PV, đầu ra QU được đặt thành trạng thái tín hiệu True. Trong tất cả các trường hợp khác, đầu ra QU có trạng thái tín hiệu False.
  • Có thể truy vấn trạng thái của bộ đếm xuống ở đầu ra QD. Nếu giá trị bộ đếm hiện tại nhỏ hơn hoặc bằng 0, đầu ra QD được đặt thành trạng thái tín hiệu True. Trong tất cả các trường hợp khác, đầu ra QD có trạng thái tín hiệu False.

Ví dụ:

libcode.net ctud
Câu lệnh CTUD

Mô tả : Lệnh CTUD thực hiện như sau:

  • Trạng thái tín hiệu ở đầu vào “TagIn_1” hoặc “TagIn_2” thay đổi từ False thành True thì lệnh CTUD được thực thi.
  • Khi có tín hiệu True ở đầu vào “TagIn_1”, giá trị bộ đếm hiện tại được tăng thêm một và được lưu trữ ở đầu ra “Tag_CV”.
  • Khi có tín hiệu True ở đầu vào “TagIn_2”, giá trị bộ đếm bị giảm đi một và được lưu trữ ở đầu ra “Tag_CV”.
  • Khi có tín hiệu True ở đầu vào CU, giá trị bộ đếm được tăng lên cho đến khi đạt đến giới hạn cao.
  • Nếu CD đầu vào có tín hiệu True, giá trị bộ đếm bị giảm cho đến khi đạt đến giới hạn thấp.
  • Đầu ra “TagOut” có trạng thái tín hiệu True miễn là giá trị bộ đếm hiện tại lớn hơn hoặc bằng giá trị ở đầu vào “Tag_PV”. Trong tất cả các trường hợp khác, đầu ra “TagOut” có trạng thái tín hiệu False.
  • Đầu ra “TagOut_QD” có trạng thái tín hiệu True miễn là giá trị bộ đếm hiện tại nhỏ hơn hoặc bằng 0. Trong tất cả các trường hợp khác, đầu ra “TagOut_QD” có trạng thái tín hiệu False.

Giới thiệu về bộ đếm CTD

Giới thiệu về bộ đếm CTU