LỆNH NOT – LỆNH ĐẢO TÍN HIỆU LOGIC (NOT)

Lệnh đảo bit logic

Giới thiệu về lệnh NOT – lệnh đảo tín hiệu Logic


 • Lệnh “NOT” để đảo ngược trạng thái tín hiệu của kết quả hoạt động logic (RLO).
 • Nếu trạng thái tín hiệu là “1” ở đầu vào của lệnh, thì đầu ra của lệnh có trạng thái tín hiệu là “0”.
 • Nếu trạng thái tín hiệu là “0” ở đầu vào của lệnh, thì đầu ra có trạng thái tín hiệu là “1”.
Lệnh NOT – Đảo bít Logic

Mô tả:

  • Ban đầu khi tín hiệu “Tag_In1” bằng false, hoặc “TagIn_2” và “TagIn_3” cùng bằng false thì “TagOut” có trạng thái bằng True.
  • Trạng thái “TagOut” được đặt lại false khi một trong các điều kiện sau được đáp ứng:
   • Toán hạng “TagIn_1” có trạng thái tín hiệu true.
   • Trạng thái tín hiệu của toán hạng “TagIn_2” và “TagIn_3” là true