Tag Archives: bộ đếm siemens

LỆNH BỘ ĐẾM CTUD

libcode.net ctud

Khi trạng thái tín hiệu ở đầu vào CU thay đổi từ False thành True thì giá trị bộ đếm hiện tại được tăng thêm một và được lưu trữ ở đầu ra CV.

LỆNH BỘ ĐẾM CTD

lệnh ctd libcode.net

Khi trạng thái tín hiệu đầu vào CD thay đổi từ False sang True thì lệnh được thực thi, và giá trị bộ đếm hiện tại ở đầu ra CV được giảm đi 1 đơn vị.

LỆNH BỘ ĐẾM CTU

lệnh ctu libcode.net

Khi trạng thái tín hiệu đầu vào CU thay đổi từ False sang True thì lệnh được thực thi, và giá trị bộ đếm hiện tại ở đầu ra CV được tăng lên 1 đơn vị.