LỆNH ĐẢO KẾT QUẢ PHÉP TOÁN LOGIC ( / ) – (Negate assignment)

Lệnh Đảo Bit Logic

Giới thiệu về lệnh đảo kết quả phép toán Logic ( / )


 • Lệnh ( / ) để đảo ngược kết quả của phép toán logic và gán nó cho toán hạng được chỉ định.
 • Khi tín hiệu ở đầu vào của kết quả phép toán logic là true, thì trạng thái của toán hạng là false.
 • Khi tín hiệu ở đầu vào của kết quả phép toán logic là false, thì trạng thái của toán hạng là true.
Kiểu dữ liệu Vùng nhớ
BOOL I, Q, M, D, L

Ví dụ:

Lệnh Đảo Bit Logic
Lệnh Đảo Bit ON

Mô tả:

  • Ban đầu khi tất cả các bít logic đầu vào bằng false thì trạng thái logic của “TagOut_1” bằng true, còn “TagOut_2” bằng false.
  • Toán hạng “TagOut_1” bằng false khi một trong các điều kiện sau được đáp ứng:
   • Toán hạng “TagIn_1” và “TagIn_2” có trạng thái tín hiệu true.
   • Trạng thái tín hiệu của toán hạng “TagIn_3” là false.
  • Toán hạng “TagOut_1” bằng true khi một trong các điều kiện sau được đáp ứng:
   • Toán hạng “TagIn_1” và “TagIn_2” có trạng thái tín hiệu true.
   • Trạng thái tín hiệu của toán hạng “TagIn_3” là false.