LỆNH TIMER TON

Lệnh TON

Giới thiệu về tập lệnh timer TON


Thông số Kiểu dữ liệu S7-1200 Kiểu dữ liệu S7-1500 Vùng nhớ S7-1200 Vùng nhớ S7-1500
IN BOOL BOOL I, Q, M, D, L hoặc hằng số I, Q, M, D, L, P, hoặc hằng số
PT TIME TIME, LTIME I, Q, M, D, L hoặc hằng số I, Q, M, D, L, P hoặc hằng số
Q BOOL BOOL I, Q, M, D, L I, Q, M, D, L, P
ET TIME TIME, LTIME I, Q, M, D, L I, Q, M, D, L, P
  • Khi tín hiệu đầu vào IN bằng True thì Timer TON bắt đầu tính thời gian và thời gian được lưu vào ET.
  • Khi giá trị ET đạt giá trị bằng PT thì đầu ra Q của khối TON bằng True.
  • Khi tín hiệu đầu vào IN bằng False thì đầu ra Q trả về bằng False và giá trị ET trả về bằng 0ms.

Ví dụ:

Lệnh TON
Lệnh TON

Mô tả : Lệnh TON thực hiện như sau:

  • Nếu “Tag_Start” bằng True.
  • Giá trị “Tag_ElapsedTime” thay đổi từ 0ms đến “Tag_PresetTime”
  • Khi giá trị “Tag_ElapsedTime” = “Tag_PresetTime” thì đầu ra “Tag_Status” bằng True.
  • Khi giá trị đầu vào “Tag_Start” bằng False thì giá trị đầu ra “Tag_PresetTime” bằng 0 và đầu ra “Tag_Status” bằng False.

Giới thiệu về tập lệnh timer TOF

Giới thiệu về tập lệnh timer TP

Giới thiệu về tập lệnh timer TONR