Đọc tín hiệu Analog

libcode.net

Đọc tín hiệu Analog

Cấu hình tín hiệu đầu vào:

analog

Giải thích:

 • “Channel address”: là địa chỉ chân cần đọc tín hiệu Analog
 • “Measurement type”: là kiểu analog trả về cho PLC. Cần xem đúng kiểu trả về từ thiết bị.
 • “Range”: là dải giá trị mà thiết bị trả về cho PLC.

Đọc giá trị Analog từ thiết bị lên PLC

Ví dụ: Đọc tín hiệu thiết bị Analog trả về dạng điện áp 0-10V, dải giá trị đo nhiệt của thiết bị là -200 đến 500 độ C. Hiển thị giá trị thực tế đo được vào PLC.

Cách 1: Sử dụng bộ công cụ có sẵn là NORM_X và SCALE_X cho S7-1200

Chi tiết 2 khối lệnh có thể xem tại: NORM_XSCALE_X

 • Giải thích:
  • Giá trị MIN, MAX tại hàm NORM_X được xác định theo từng thiết bị. Có 2 cặp giá trị là (0 đến +27648) và (-27648 đến +27648). Đây là cặp giá trị K1 và K2 của khối hàm tính toán Analog (xem chi tiết thêm tại LibCode.net).
  • Giá trị NORM_X trả về đầu OUT là dải số thực từ 0,0 đến 1,0.
  • Đưa giá trị OUT của NORM_X vào giá trị VALUE của khối hàm SCALE_X
  • Giá trị MIN, MAX của hàm SCALE_X là giá trị thực tế mà thiết bị có thể trả về(được ghi chi tiết trên từng thiết bị), trường hợp ví dụ này này dải từ -200 đến 500 độ C.
  • Giá trị SCALE_X trả về đầu OUT là giá trị thực tế mà thiết bị Analog trả về cho PLC sau khi chuyển đổi được.
  • Giá trị Out_Scale là giá trị cần tìm.

Cách 2: Sử dụng công thức tính toán tự xây dựng

 • Lệnh hoạt động với phương trình sau:

OUT = [((FLOAT (IN) – K1) / (K2 – K1)) ∗ (HI_LIM – LO_LIM)] + LO_LIM

 • Trường hợp 1: Giả định rằng giá trị tại tham số IN là lưỡng cực và trong phạm vi giá trị từ -27648 đến 27648. Trong trường hợp này, hằng số “K1” có giá trị “-27648.0” và hằng số “K2” giá trị “+27648.0”.
 • Trường hợp 2: Giả định rằng giá trị tại tham số IN là đơn cực và trong phạm vi giá trị từ 0 đến 27648. Trong trường hợp này, hằng số “K1” có giá trị “0,0” và hằng số “K2” giá trị “+27648.0”.
Thông số Kiểu dữ liệu Mô tả
IN INT Địa chỉ Analog đầu vào
HI_LIM REAL Dải giới hạn trên của thiết bị trả về
LO_LIM REAL Dải giới hạn dưới của thiết bị trả về
K1 REAL Giá trị theo cặp K1, K2
K2 REAL Giá trị theo cặp K1, K2
OUT REAL Kết quả trả về đo được