LỆNH IN_RANGE VÀ OUT_RANGE

IN_RANGE và OUT_RANGE

Giới thiệu về tập lệnh IN_RANGE và OUT_RANGE


 • Sử dụng các lệnh IN_RANGE hoặc OUT_RANGE kiểm tra trong một giá trị ngõ vào nằm trong dải hay ngoài dải giá trị định trước ( cũng có thể coi là tập lệnh kết hợp của nhiều lệnh so sánh).
 • Nếu sự so sánh thỏa mãn điều kiện thì ngõ ra là “TRUE”.
 • Các thông số MIN, MAX là giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của dải cần so sánh.
 • VAL là giá trị đầu vào để so sánh với dải MIN, MAX.
 • Các thông số MIN, VAL, MAX phải cùng kiểu dữ liệu.
Tập lệnh Sự so sánh là đúng nếu:
IN_RANGE MIN <= VAL <= MAX
OUT_RANGE VAL < MIN hoặc VAL > MAX
Thông số Kiểu dữ liệu Mô tả
MIN, VAL, MAX Int, Dint, Real Các ngõ vào phần tử so sánh

Ví dụ 1:

IN_RANGE và OUT_RANGE
IN_RANGE và OUT_RANGE

Mô tả :“TagOut” đạt giá trị True khi thỏa mãn tất cả các trường hợp sau:

  • “TagIn_1”, “TagIn_2” cùng bằng True.
  • “Tag_Value” nằm trong dải từ “Tag_Min” đến “Tag_Max”
  • “TagIn_3” bằng True.

 

Ví dụ 2:

IN_RANGE và OUT_RANGE
IN_RANGE và OUT_RANGE

Mô tả :“TagOut” đạt giá trị True khi thỏa mãn tất cả các trường hợp sau:

  • “TagIn_1”, “TagIn_2” cùng bằng True.
  • “Tag_Value” nằm ngoài dải từ “Tag_Min” đến “Tag_Max”
  • “TagIn_3” bằng True.